© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe Głuchołazy" (w skrócie: "GTT Głuchołazy").

 § 2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w środowisku w którym działa.

§ 3

Terenem działania jest miasto i gmina Głuchołazy, a siedzibą miasto Głuchołazy.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ŚRODKI, SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności podnoszącej sprawność fizyczną społeczeństwa.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu przez wszystkich chętnych mieszkańców regionu (miasta i gminy).
 3. Prowadzenie wśród społeczeństwa zamiłowania do uprawiania tenisa ziemnego.

 § 6

Sposoby realizacji celów:

 1. Współdziałanie w realizacji terenowego programu upowszechniania kultury fizycznej. Wspomaga, inicjuje działania mające na celu tworzenie warunków do uprawiania kultury fizycznej i innych form aktywnego wypoczynku.
 2. Organizuje zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub specjalistycznym. 
 3. Organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, masowe festyny, konkursy.
 4. Organizuje naukę w zakresie podstawowych umiejętności.
 5. Proponuje, ułatwia uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, udzielając instruktażu i poradnictwa.
 6. Rozwija propagandę i udziela informacji o swej działalności (różne sposoby).
 7. Organizuje kursy, konferencje szkoleniowe dla działaczy, członków i sympatyków.
 8. Organizuje, prowadzi ośrodki sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu i działalność usługową.
 9. Zarządza posiadanymi, lub wchodzi w posiadanie obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Rozwija działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
 10. Podejmuje inne przedsięwzięcia jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, lub wynikające z zadań zleconych przez władze Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie realizując swoje zadania statutowe może współpracować z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi. 

 

 ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 8

Stowarzyszenie posiada:

1) członków zwyczajnych.

§ 9

  1. Członkiem GTT może zostać pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i będzie systematycznie opłacał składki członkowskie.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub ustawowych przedstawicieli. W zebraniach i zgromadzeniach uczestniczą z głosem doradczym z chwilą osiągnięcia pełnoletności stają się członkami Stowarzyszenia.
  3. Prawa członków GTT:

a) uczestniczyć w walnym zebraniu Stowarzyszenia. Głosem stanowiącym, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c) zgłaszać postulaty, wnioski do władz Stowarzyszenia,

d) korzystać ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

e) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd, a wynikających z działalności Stowarzyszenia.

  1. Do obowiązków Członków należy: 

a) przestrzegać postanowień statutu praz uchwał walnego zebrania członków,

b) regularnie opłacać składki członkowskie,

c) brać czynny udział w pracach i działalności Stowarzyszenia,

d) propagować działalność GTT w środowisku,

e) przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.

  1. Członek GTT ma prawo w wyjątkowej sytuacji wnieść prośbę do Zarządu GTT o zawieszenie w prawach członka na określony czas. 

§ 10

Utrata członkostwa.

Członkostwo wygasa na skutek:

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,

3) wykluczenie członka przez Walne Zebranie członków za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, bądź działanie na szkodę GTT, 

4) rozwiązania Stowarzyszenia,

5) utraty osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 11

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz pełnią funkcję honorowo.
 4. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność połowy liczby uprawnionych członków. W razie równości w głosowaniu rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 5. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz podejmowane są jawnie. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne można uchwalić zwykłą większością głosów.
 6. Mandat wygasa przed upływem kadencji:

1) rezygnacji pisemnej z mandatu,

2) wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

3) odwołania ze składu,

4) utraty praw obywatelskich.

 1. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane przestrzegać demokracji wewnętrznej. Informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchać i rozpatrzyć ich opinie, wnioski, uwagi. Stwarzać warunki do pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia wszystkich jego członków.

§ 12

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

-----------------------------------------------------

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zebranie Członków odbywa się raz w roku w celu przyjęcia sprawozdania i raz na 4 lata w celu wyboru nowych władz i ustalenia kierunków działania.
 4. Zwyczajne Zebranie organizuje i zwołuje Zarząd. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej nie później niż 10 dni przed datą zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek:

a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

b) żądania Komisji Rewizyjnej,

c) wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Zebranie jest zwołane w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie jest prawomocne gdy obecność wynosi co najmniej 1/2 członków (w pierwszym terminie), a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, każdy uprawniony ma jeden głos.
 4. W Zebraniu mogą brać udział:

- osoby zaproszone przez Zarząd,

- osoby wymienione w § 9 pkt. 2 niniejszego statutu z głosem doradczym.

 1. Kompetencje Walnego Zebrania:

1) uchwalanie programu działania,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielenie absolutorium lub odmowa władzom (na wniosek komisji rewizyjnej). Dokonywanie oceny całokształtu pracy,

4) wybór władz - Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalenie statutu i zmian w nim,

6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

§ 13

Zarząd

-----------

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i przed nim odpowiada za pracę.
 2. Zarząd składa się z 4 członków wybieranych przez walne zebranie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza,

2) kierownictwo sprawami Stowarzyszenia,

3) realizowania uchwał Walnego Zebrania,

4) zwoływanie Walnych Zebrań,

5) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia,

6) przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie i zawieszanie członków,

7) administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

8) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem,

9) przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Stowarzyszenia,

10) ustalanie okresowych planów działalności i opracowywanie preliminarzy budżetowych,

11) ustalanie regulaminów,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń sportowych,

13) uchwalanie wysokości składek członków Stowarzyszenia oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§ 14

Komisja Rewizyjna

-------------------------

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na okres 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia, składać sprawozdania Walnemu Zebraniu o działalności Stowarzyszenia i stawiać Walnemu Zebraniu wnioski w przedmiocie absolutorium wobec występującego Zarządu, żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ V

WYRÓŻNIENIA I KARY

 § 15

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia.
 2. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 1 roku.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie do 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 § 16

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.
 2. Na dochód Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpisowe,

c) dotacje i darowizny, 

d) dochody z urządzanych imprez i za wynajem obiektów.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z przyjętymi w rachunkowości przepisami.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i handlową.
 2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zobowiązań majątkowych i finansowych wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i urzędującego członka Zarządu.
 4. Wszystkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub jego Zastępca i Sekretarz. Nadto w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo Skarbnik.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA LUB ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 § 17

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów. Przy czym wniosek o zmianę statutu nie może wpłynąć później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Uchwała podlega zatwierdzeniu przez organ rejestrowy.

 § 18

Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Wniosek o likwidacji nie może być wnioskiem nagłym, ale musi wpłynąć co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania członków i musi być umieszczony w porządku obrad.

Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia musi być uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku.

§ 19

Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.